Publikované příspěvky

 

1) Sborník projektů ESF na Univerzitě Palackého

První z příspěvků je publikován ve sborníku projektů ESF na UP. Cílem vydání sborníku je shromáždit informace o projektech Univerzity Palackého financovaných z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 2004 – 2006, které jsou v současné době řešeny na UP.
Informační brožura bude sloužit především k propagaci těchto projektů. Stane se tak významným nástrojem publicity a zdrojem informací pro zájemce nejen z řad cílových skupin, ale i široké veřejnosti. Bude distribuována při odborných konferencích, na MŠMT, na akcích pořádaných Univerzitou Palackého v Olomouci a Projektovým servisem UP.

 

2) Konference Kolokvium o řízení osvojovacího procesu

Název příspěvku: Učební pomůcky a uplatňování zásady názornosti v moderním vzdělávání

3) Konference Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Název příspěvku: Computer literacy development of pedagogical workers

 

4) Konference DIDMATTECH 2007

Název příspěvku: eTwinning a spolupráce škol v Evropě

 

5) Konference Technika informatika - edukace

Název příspěvku: Rozvoj Celoživotního vzdělávání učitelů v oblasti využívání Počítače ve vzdělávání

 

6) Konference Celoživotní vzdělávání učitelů

Název příspěvku: Příprava učitelů na využívání ICT ve výuce v Olomouckém kraji

 

7) Konference DIDZA 07

Název příspěvku: Inovace předmětů zaměřených na využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání

 

8) Konference Poškole

Název příspěvku: Celoživotní vzdělávání učitelů v oblasti využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání

 

9) Konference INFOTECH 07

Název příspěvku: ICT kompetence pedagogických pracovníků a jejich rozvoj v rámci pregraduálního a celoživotního vzdělávání

Název příspěvku: Informační a počítačová gramotnost – klíčové pojmy informační výchovy

Název příspěvku: Školní informační systémy

 

    

     

     Evropský sociální fond ČR

     

  Ministerstvo školství, mládeže

          a tělovýchovy ČR

      _____________________