O projektu

 

  Projekt "Inovace předmětů zaměřených na využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce" (CZ 04.1.03/3.2.15.3/0416) je zaměřen na komplexní řešení aktuálních potřeb pregraduálního a celoživotního vzdělávání učitelů základních a středních škol vyvstávajících ze současného rozvoje informačních a komunikačních technologií a jejich pronikání do výuky. Doba trvání projektu je 18 měsíců. Řešení projektu bylo zahájeno v lednu 2007 a jeho realizace probíhá na Katedře technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

  Jelikož již zanedlouho učitelé při výkonu svého povolání pouze s tradičními pomůckami (klasická tabule, zpětný projektor atp.) nevystačí, reaguje proto projekt na tuto skutečnost vytvořením podmínek zabezpečujících náležitou přípravu nejen budoucích učitelů (studentů učitelských oborů), ale i učitelů z praxe. Projekt tak v souladu s aktuálními trendy reaguje žádoucím směrem na požadavky pedagogické praxe v kontextu s explozivním vývojem moderních informačních a komunikačních technologií implementovaných do vzdělávání. Jak vyplývá ze zahraničních výzkumů, využívání nejmodernějších ICT ve vzdělávání se v relativně krátké době dotkne i učitelů, kteří již v praxi působí a proto projekt na tuto skutečnost reaguje vytvořením kurzů celoživotního vzdělávání, které budou s ohledem na požadavky cílové skupiny realizovány formou e-Learningu.

  Základním smyslem projektu je inovovat kurikulum předmětů zaměřených na využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce s akcentem na výrazně praktický, aplikační a aktivizační charakter. Vedle inovace stávajících předmětů je jedním z cílů projektu vytvoření nového předmětu s obsahem zaměřeným zejména na informačně-administrativní školské systémy. S tím úzce souvisí inovace vybavení učebny odpovídajícími informačními a komunikačními technologiemi. Součástí projektu je rovněž vytvoření sylabů, multimediálních studijních opor a zajištění kvalifikovaného personálu pro výuku.

  Za významný cíl projektu je možné považovat i uspořádání mezinárodní vědecko-odborné konference INFOTECH 2007 – moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání, která se bude konat v září 2007 na PdF UP v Olomouci. Projekt taktéž přispěje k vědomostně-dovednostnímu rozvoji cílové skupiny v oblasti ICT pořízením odborné literatury, kterou bude možné podle potřeby zapůjčit a studovat.

    

     

     Evropský sociální fond ČR

     

  Ministerstvo školství, mládeže

          a tělovýchovy ČR

       ESF napomáhá rozvoji

     zaměstnanosti podporou

           zaměstnatelnosti,

      podnikatelského ducha,

         rovných příležitostí

             a investicemi

          do lidských zdrojů.

 

      _____________________

     http://interaktivni-tabule-pripravy.blogspot.com